gubernia mohylewska

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Из села Козьяны солдат перезахоронили в братскую могилу в д.Калиновка http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261717659&page=1... > > >
Имеется ли в Козьянах братская могила воинов, погибших во время ВОВ? Если да, то есть ли упоминание Макаренко Т.М.?... > > >
My Grandfather was Andre Belevich (Андре Белевич) born in Tolochin/Talachyn (Толочин / Талачин)
February 19 1886 ? or 1882-1886?.
His father was named Сэм/Саймон/Semion (?) Белевич.
His mother was named Mary Chelemsky/Chelemski
He had a brother named Fritz or Felix (Фриц или Феликс)
He had a sister named Evelyn or Eva (Эвелин или Ева)
He immigrated to the United States around 1904... > > >
Мой отец, Гришкин Максим Иосифович, родился в 1930 в деревне Заглинное. Точные дата и месяц рождения не известны, документы были утрачены. В 1932-33 гг семья уехала в Сибирь. Хотелось бы узнать хоть что то о его родственниках, его корнях.... > > >
Позвоните пожалуйста по телефону 89816828074, я внук Бабахина Николая Тимофеевича. Живу в Санкт-Петербурге, полковник Российской армии.... > > >
изучаю истории своей родины... > > >
Добрый День
Я ищу тамару Лебедеву. Она жила в деревне Бороньки была в десятом классе май 1972 когда я студент БСХА на практике в колхозе.Если вы что либо знаете пожалуйста. Живу в Вьетнаме... > > >
Ищу информацию -Витебская область, Толочинский район, с. Заднево-БОРОДУЛИНА ТАМАРА А. Может , кто знает? Это моя родственница, хотелось бы узнать подробности. Адрес я нашла у своего отца Ожгибесова Александра Федоровича - Тюменская область.... > > >
Добрый день! Корни всей моей семьи идут из деревни Шапорева Буда. Хотелось бы поподробней узнать историю деревни и историю происхождения фамилии Бобылевы. Мой прадед Бобылев Ефим и прабабка Бобылева Дарья. Можно о них получить хоть какую-нибудь информацию.... > > >
Что вас интересует? Я знаю хозяев, напишите.... > > >

Zdjęcia

Wasilówka, wieś

Wasilówka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Pеrеrost, wieś

Pеrеrost, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Dudzicze, wieś

Dudzicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Ogorodnia Homеlska, słoboda

Ogorodnia Homеlska, słoboda Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Пащенко

Stary Krupiec, wieś

Stary Krupiec, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Radoml, wieś

Radoml, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Wiejna, pogost cerkiewny

Wiejna, pogost cerkiewny Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Калоша Kosmynicze, wieś (powiat mścisławski)
Калоша Kosmynicze, okolica (powiat mścisławski)
Gombolevskaya Czyglai, wieś (powiat orszański)
Кривцова Smołka, wieś (powiat czausowski)
Romanowski dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Ksiandzov dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Irina Goluhina Wasilówka, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Pеrеrost, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Budzin, wieś (powiat czausowski)

Przynależność administracyjna