gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Разыскиваю сведения о прабабушке Бекаревич Агафье Григорьевне,чей отец был настоятелем прихода в Чернявке,передал его ее мужу Иванову Федору. Все,что есть о них.... > > >
При описи им. Комаричи встречаются М.З. Стрельцов -председатель земеьного
комитетп, понятые: Яков и Исидор Стрельцовы и Петр Филиппович Стрельцов.... > > >
1921 г.
Опись построек имений Комаричи I Ново-Быховской волости Гомельской губ.

Жилых:
1. Дом в один этаж, возведен в 1857 году, длина 24х, ширина.., высота 6х.
комнат 8, дверей 13, окон 12, печей 4, фундамент кирпичный, стены деревянные – сосна,
крыт гонтом, состояние ветхое.
2. Дом возведен в 1890 году, длина 18х, ширина 8х, высота 4х, комнат…, дверей 3, окон 4, печей 2, фундамент и стены деревянные – сосна, крыт гонтом, состояние старое.
3. Дом семейный возведен в 1890 году, длина 18х, ширина 8х, высота 4х, комнат…, дверей 3, окон 7, печей 2, фундамент и стены деревянные – сосна, крыт гонтом, состояние ветхий.
Не жилых:
Амбар возведен в 1908 году, длина 20х, ширина 10х, высота 6х, дверей 2, фундамент и стены деревянные – сосна, крыт гонтом, состояние ….<... > > >
Прошу Вас сообщить хоть какие то сведения проживавшей в деревне Скварск семье Усова Филиппа Листратовича... > > >
Прошу, Вас, помочь найти сведения о Тадынкиной Зинаиде.... > > >
Их с женой Кристиной дом до сих пор стоит на против нашего дома в деревне Станьки. И похоронены они на деревенском кладбище.... > > >
Ваш прадедушка Степан и мой Иллариона родные братья... > > >
Здравствуйте, мою прабабушку звали Диконова Ирэна ищу сведения о ней. проживала и умерла в деревни Кривая, примерно 1938-1940 гг.... > > >
Дедушка Вержбицкий Яков Григорьевич родился в 1900 году в д.Половиник Мстиславского уезда Могилёвской губернии.Отец - Григорий Бонифатьевич Вержбицкий. В семье было 13 братьев и сестра (ум.в младенчестве).На сайте "Память народа" нашла сведения о Петре Григорьевиче Вержбицком (1908 г.р.)-прошел всю войну - ст.лейт.медслужбы - призывался в г. Смоленске.После войны отношения поддерживали 5 братьев: Матвей, Константин, Яков, Пётр и Д.(проживал в Майкопе, часовых дел мастер). Ищу историю рода, родственников. Мой моб.в Киеве - 095 887 13 25 ... > > >
Добрый день, ищу информацию об отце и матери, родных моей бабушки Лисовской Юлии Витольдовне, знаю, что родилась и жила на польских хуторах д.Варгутьево, был старший брат Адам и сводные сестры Маня и Франя.... > > >

Zdjęcia

Abakumy, wieś

Abakumy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Баранов

Biały Moch, wieś

Biały Moch, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Олег Морозов

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Баранов

Tałaskowszczyzna, wieś

Tałaskowszczyzna, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Квятковская

Kulszyce, wieś

Kulszyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Yermolenko Mariya

Osmołowicze, wieś

Osmołowicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ильин Владимир

Wylew, wieś

Wylew, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Limazo

Korówiak, wieś

Korówiak, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Гудына Александра Максимовна (Васильевна)

Nazwiska dodane przez użytkowników

Шеповалова Orsza, miasto (powiat orszański)
Szybieko Niwy, wieś (powiat rohaczewski)
Szybieko Pola I-II, wieś (powiat klimowicki)
Szybieko Małe Zabołocie, wieś (powiat mohilewski)
Szybieko Rudnia, miasteczko (powiat orszański)
Szybieko Sutoki Małe, wieś (powiat orszański)
Szybieko Pławnik I-II, wieś (powiat sieński)
Szybieko Sienno, miasto (powiat sieński)
Szybieko Berdyż, majątek (powiat rohaczewski)
Hovratovicz dodał(a) Квяткоўская Warguciewo, wieś (powiat mohilewski)
Jezierski dodał(a) Кухаренко Świeciłowicze, wieś (powiat homelski)
колпакова Kwartiany, wieś (powiat czausowski)
Каюкова Gastynicze, wieś (powiat sieński)