gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Доброе утро . Ищу свои корни . Меня интересуют метрические . исповедальные и тд . , где я могу найти информацию о моих предков . ... > > >
Здравствуйте,

Я стараюсь найти возможных родственников моих у которых предки должны быть из деревни Кормы, Новоельнянской волости, Чериковского уезда, Могилевской губернии. Мой прапрапрадед Трифон Анисимов Нестеренко родился в этой деревни в 1880-1890 годах. Его жена была Александра Васильевна Нестеренко, а их дочь, моя прапрабабушка, была Домна Трифоновна Нестеренко (г.р. 1905). Если у кого нибудь есть предки с фамилией Нестеренко, я буду очень признателен если вы напишите мне.

С уважением, Ефим Ильиных... > > >
Здравствуйте,

Я стараюсь найти возможных родственников моих у которых предки должны быть из деревни Кормы, Новоельнянской волости, Чериковского уезда, Могилевской губернии. Мой прапрапрадед Трифон Анисимов Нестеренко родился в этой деревни в 1880-1890 годах. Его жена была Александра Васильевна Нестеренко, а их дочь, моя прапрабабушка, была Домна Трифоновна Нестеренко (г.р. 1905). Если у кого нибудь есть предки с фамилией Нестеренко, я буду очень признателен если вы напишите мне.

С уважением, Ефим Ильиных... > > >
Ищу родственников моего Пра-прадеда Павла Гириловича, похороненного на кладбище около фермы в Черной Вирне. plzinaida@yandex.ru... > > >
Ищу родственников. Ковалева (ляпейко)Татьяна Пахомова и ее дети.... > > >
Мой папа Цыбуля Леонид Петрович г.р. 1918 .родился в д.Зори Чериковский р-н. Кто-то что-то помнит о нем или оего родстенниках? Прошу откликнуться... > > >
Елена,в НИАБ хранятся исторические судебные акты с ходатайствами крестьян о переселении в другие местности Российской империи. Зачастую многие ходатайства объединены в одно. Поэтому, искать лучше по территориальному признаку, откуда переселялись - уезд, волость, населенный пункт и по времени переселения. Если ваш предок переселился в 1907, ищите с 1904, поскольку решения пр некоторым ходатайствам длились до трех лет. Удачи!... > > >

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1810 Mikołaj Lipski Gudogaj Uwagi: k. 12, wiek: 1rok Miejsce przechowywania ksiąg:
Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie

Mindaugo 8,
LT-03107 Vilnius, LithuaniaIndeks dodał: ArturWilkicki
1911 28 Barbara Lipska Mikołaj Mohylew WNMP Uwagi: wdowa szlachcianka 67 lat Indeks dodał: Rafał_Albiński swojcik@gmail.com... > > >
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-нибудь сведения о Липских из д.Барколабово? Хотелось бы узнать информацию о родителях отца моего деда — Липский Николай Андреевич.
У нас есть предположения, что в роду есть поляки, но, к сожалению, никто и никак не может подтвердить эту информацию
Если Вы сможете предоставить минимальные данные, то будем Вам очень признательны
Спасибо!

... > > >
добрый день. ищу в архивах свои корни... > > >