gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Прошу помогите найти информацию о родных моего деда Старченко Владимире Яковлевиче, 1911года рождения. Он погиб во время Великой отечественной войны 15 декабря 1943года.возможно кто то остался из его родных. ... > > >
Извините, тут, наверное, какая-то путаница на сайте, я отвечала на сообщение Ирины по поводу Вержбицких.... > > >
Как связаться с Екатериной ищет Лучко... > > >
Здравствуйте! Могу ли я найти в архиве этой деревни информацию о своих родственниках фиалковском Фёдоре Ивановиче 1915 гр и его сестре Евдокии Ивановне? ... > > >
Настя напиши пожалуйста фамилию дедушки и бабушки И еще кто у Вас имеет фамилию Набздырев ?... > > >
Добрый день .Настя у Вас есть скайп.Мы могли бы поговорить.Если нет то напиши хотя бы данные деда . И по какой причине Вы мне написали ? На каких данных Вы определили родство ?Меня можно найти в одноклассниках.... > > >
Здравствуйте, я праправнучка Николая, брата вашего деда, свяжитесь с моей бабушкой, пожалуйста. Она не смогла до вас сегодня дозвониться, мы живём в Могилеве, у неё только домашний номер, 810 375 222 22 26 92 это уже международный формат... > > >
Dzień dobry! Poszukuję informacji o przodkach męża. Wieś Antonówka wraz z Feliksbergiem i Monastyrkiem oraz dobra, pow. klimowicki gm. Kościukowicze obwód mohylewski to dziedzictwo Swadkowskich z których wywodzi się matka mojego męża Helena Baranowska z d.Swadkowska (1913-2002)
Jej dziadek to prawdopodobnie Feliks Swadkowski po którym w 1873r. rodzeństwo - Swadkowski Piotr Feliksow, Swadkowski Teodor Feliksow, Swadkowski Władysław Feliksow, Swadkowska Wiktoria Feliksowa, Swadkowska Maria Feliksowa-dziedziczyli majątek. Informacje zbieram do rodzinnej geneanologii, czy ktoś może pomóc?
Ojciec Heleny Baranowskiej- Władysław Swadkowski(żona Maria z d.Moszczyńska zm. 19... > > >
Ищу потомков и родственников семьи Гузовых Семена Григорьевича и Александры (?) (уроженки Починок Смоленской губернии), жили прим. с 1910 по 1932 (1933) годы до раскулачивания и отправки в Томскую тюрьму. В 1914 году здесь родилась моя бабушка Гузова Елизавета Семеновна.... > > >
Ищу потомков семьи Гузова Семена Григорьевича и Гузовой Александры (уроженки Починок Смоленской губернии). Знаю что прадед родился в семье в доме в центре города. Взрослым жил в д. Асташковичи Баевской волости, где родилась моя бабушка Елизавета Семеновна в 1914 году и откуда семья была раскулачена и попала в Томскую тюрьму. ... > > >