gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Hi. Im grandchild of Jonie Baron son of Haim Baron who came from Shumyachi to Argentina in 1913. He came with others, Locev, Riskin, Hamburg, Sour. I want to know what happen with the family who stayed in Shumyachi. thank you... > > >
Ищу родственников Войцеховских предположительно проживали в деревне Латыгово... > > >
если можно узнать девичью фамилию моей матери родилась Чаусский район Могилевская область Республики Беларусь 1934 07 февраля. звали Татьяна возможно у мамы была фамилия Ливчиц она была в еврейской общине... > > >
Ищу данные о родственниках деда,проживавших в д.Дубовый Лог по фамилии Жорносенко (Жерносенко).Во время войны семью выселили на территорию Украины-троих детей Ивана,Кирилла и Евдокию родители забрали с собой (отца звали Захар),а трое старших оставили у родственников... > > >
Ищу родственников своей бабушки Старовойтовой Надежды Алексеевны 1922 г.р. По паспорту, выданной в г. Мары (Туркменская ССР), она родилась в населенном пункте Мозаловка Могилевкой обл. Однако, населенного пункта с точно таким названием я не нашел. Возможно, была допущена ошибка при написании населенного пункта во время оформлении паспорта. Брак с моим дедом был оформлен в 1944 г. (согласно записи в паспорте). После замужества, она жила в г. Мары (Туркменская ССР) там и скончалась в 60-е годы. Известно, что у нее были две сестры и возможно брат. ... > > >
Ищу родственников своей бабушки Старовойтовой Надежды Алексеевны 1922 г.р. По паспорту, выданной в г. Мары (Туркменская ССР), она родилась в населенном пункте Мозаловка Могилевкой обл. Однако, населенного пункта с точно таким названием я не нашел. Возможно, была допущена ошибка при написании населенного пункта во время оформлении паспорта. Брак с моим дедом был оформлен в 1944 г. (согласно записи в паспорте). После замужества, она жила в г. Мары (Туркменская ССР) там и скончалась в 60-е годы. Известно, что у нее были две сестры и возможно брат. ... > > >
Вы не туда написали: Вам нужно найти в поиске деревню Бычь (Быч) или пройти "Могилевская губ. -> Быховский уезд -> Бычанская волость -> Бычь
Вообще, фамилии не могли настолько кардинально разойтись при СССР, возможно, Ваши предки выехали в Сибирь до революции. Плюс, в наших местах после революции в Канаду могли уехать только те, кто служил немцам, т.е. отступил с ними, а потом из Германии перебрался в Канаду. Других вариантов не было... > > >
если можно узнать девичью фамилию моей матери родилась Чаусский район Могилевская область Республики Беларусь 1934 07 февраля. звали Татьяна возможно у мамы была фамилия Ливчиц она была в еврейской общине... > > >
Can you be so kind as to find a folwalk called 'Szceduty' in Polish, and "Щчедуты" по Русский... > > >
Мой прадеды Каюпченко Демид с Ефимией и с сыновьями Яковом (с женой Анастасией и детьми: Василием, Антониной, Филиппом), Иваном,Титом,Фролом и дочерью Татьяной выехали из деревни Быч Могилевской губернии в 1921-1922 г в Сибирь и основали деревню Петропавловка Артемовского района Красноярского края. Мой дед Яков Демидович 1890 г. р. со слов моей мамы был командиром партизанского отряда как будто в войне с Германией. Один из родственников сообщил, что в Белорусии наша родня носила фамилию Совко или Собко... И, якобы, мой прадед подался в Сибирь, а другие его братья в Канаду( как Совко).... > > >

Zdjęcia

Krasiłowo, wieś

Krasiłowo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Светлана голубович

Gastynicze, wieś

Gastynicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Светлана голубович

Krasiłowo, wieś

Krasiłowo, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Светлана голубович

Gastynicze, wieś

Gastynicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Светлана голубович

Sarmack, folwark

Sarmack, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Марина Шарай

Abakumy, wieś

Abakumy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Баранов

Biały Moch, wieś

Biały Moch, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Олег Морозов

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Баранов