gubernia mohylewska

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Всем привет! Интересуюсь своими белорусскими корнями. Знаю, что мой дедушка, Славников Владимир Федотович, 1920 г.р.родом из Могилевской обл, Краснопольский район. Буду очень признательна за информацию... > > >
Интересует информация о возникновении и истории села Аниковичи. Буду благодарен любой информации, в том числе о выходцах из деревни по фамилии Нестеров!... > > >
До 1952 года деревня относилась к Белицкому уезду и писалась как Городня Кузьминичская, до строительства в ней в 1937 году Огородненской Николаевской церкви, относилась к Кузьминичскому приходу.
В НИАБе по Огородненской церкви это фонды 2970, 2301 и 3021 (церкви Белицкого уезда по годам)
По Кузьминичскому приходу до 1837 года это фонды 2952, 2301.
РС сохранились за 1816 (ф.3014 о.1 д.32) и за 1858 год (ф.2151 о.1 д.85)
Сохранились посемейные списки за 1912 (ф.3007 о. 1 д.2)... > > >
Прошу информацию по О. Кострубиной... > > >
Ищу следы пра-пра-праддеда Лебедева, его дочери Ольги (возможно рождена не в браке) и зятя Василия Афанасьева (были сестра и брат) проживали хутор или местечко в Шумячская волость?, Климовический уезд... > > >
У кого есть метрики по этому нас. пункту?... > > >
Давайте обменяемся информацией по Вязьме, например, Вашей бабушки в моей базе нет. За кем она была замужем? (За Марченко у меня только 2 Анастасии: за Василием - Анастасия Николаевна, за Радионом - Анастасия Яковлевна)... > > >
Лаврен Шпак- младший брат моей бабушки, (урожденной Шпак Настасьи Петровны), (1881-1950 гг)... > > >
Здравствуйте! Мой дед, Марченко Василий Кузьмич (1873 гр)с женой Настасьей Петровной, (урожденной Шпак), в 1913 г уехали в Сибирь по Столыпинской аграрной реформе. Проживали они до отъезда в д. Вязьма, Чигиринской волости, Быховского уезда, Могилевской губернии. Подскажите, есть ли возможность получить информацию о прадеде- Кузьме Марченко и более дальних предках?
С уважением, Сергей Марченко... > > >
это список по Гута? Где можно ознакомиться с метриками или списками жителей хутор Гута до 1920 года. Интересует также цыганская фамилия из того же места -Довбенько.... > > >

Zdjęcia

Kniaziewka, wieś

Kniaziewka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Płutówka, wieś

Płutówka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Wiejna, pogost cerkiewny

Wiejna, pogost cerkiewny Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Sacharówka, wieś

Sacharówka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Korma, wieś

Korma, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Kuźminicze, wieś

Kuźminicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Budzin, wieś

Budzin, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Кривцова Smołka, wieś (powiat czausowski)
Romanowski dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Ksiandzov dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Irina Goluhina Wasilówka, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Pеrеrost, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Korma, miasteczko (powiat rohaczewski)
Irina Goluhina Budzin, wieś (powiat czausowski)
Irina Goluhina Kniaziewka, wieś (powiat czausowski)
Irina Goluhina Bystryk, wieś (powiat czausowski)
Цагайко dodał(a) Татьяна Петрова Homеl, miasto (powiat homelski)
Копытов Геннадий Викторович dodał(a) Александра Горбунова Białynkowicze, miasteczko (powiat klimowicki)
Ивашнёв dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)
Солодкина dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)

Przynależność administracyjna