gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

дОБРЫЙ ДЕНЬ..оЛЬГА рАТЬОБЫЛСКАЯ ВАМ ЗНАКОМА..ВОЗМОЖНО ОНА НАШЛА МНОГИХ ВАШИХ ИЗ сОКОЛЬНИЧ.. сЕГОДНЯ БЫЛ НА КЛАДБИЩЕ Е НАФОТАЛ ВАШИХ ЕСЛИ НУЖНО ПРИШЛЮ...ТУТ ВОПРОС..В НИАБ ПО РЕВИЗХСКИМ СКАЗКАМ ИСКАЛИ ДЕОЕВНЮ СОКОЛЬНИЧИ?... > > >
Ищу данные о деревне Староселье и Смольянцы (Шкловский район). Интересует информация о церквях расположенных в этих деревнях, история, фото.... > > >
Ищу родственников Жуковских в деревне Приднестровье Оршанского района Витебской области... > > >
Хочу узнать происхождение своего рода Журавлёвых, историю ... > > >
Здравствуй
Помогите, пожалуйста, найти дедушку Козлова Владимира Авраамовича, 15.02.1914 года рождения, деревня Колбовка. Родители: Авраам, Хима, ищем свидетельство о рождении или подтверждения к еврейским корням.
С уважением
Наталья... > > >
Безбородов > > >
Добрый день! Помогите мне, узнать, что нибудь о своих предках.Моего прапрадеда звали Якуб Волкович Иванович (1873 года рождения). Он жил со своей женой Люцией Петровной (Костюкевич) в Поплавщине.Я знаю, что дед был из простой семьи. Родители Люции Петровны Костюкевич были знатными людьми.

Дочка Люции Казимира (1908 года рождения) часто вспоминала, что место игрушек, они играли в золотые монеты. Как я поняла, в Поплавщине у Люции жили родители (мне рассказывали мои бабушки, они не очень хорошо помнят рассказы Казимиры). "Ещё какие-то родственники Люции или Якова жили в Незовке, но не близкие, возможно двоюродные , троюродные братья или сестры» .Так же она сказала «Что еще какие то родственники уехали в жить в Могилев». К сожалению Люция умерла от тифа (дата смерти мне неизвестна). ... > > >
Есть ли в поселке Сусловка братская могила воинов В.О.В похоронены в 1944г?... > > >
Случайно наткнулся на сообщение. Моих деда и Бабушку также звали, и они также из Гойкова. ... > > >
Мой отец родился в д.Вишни ориентировочно в 1924-25 годах.Для родословной необходимы все сведения.... > > >