gubernia mohylewska

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

здравствуйте,очень хотелось бы найти сведения о моих бабушках и дедушках,мои родители жили в д.ильинка могилевского уезда мать Прокопенко анна ивановна 08/06/1908 и отец грищенок иван федорович 05/06/1903,известно что один из дедушек был почтовым курьером и у него были черные вороные лошади за что их и прозвали шпаки,но он был убит и жили вроде бы в д.сеньково или присно,эта вся информация которая имеется,заранее благодарна за любую информацию с ув,Лидия ... > > >
Кто был основателем деревни Ельковщина,Круглянский р-н, Могилёвская область.Фамилии?... > > >
Looking for information about my mother born 08.12.1926 Morozowka ... > > >
Уважаемые земляки. Ищу информацию о Ворониных, выходцах из Сысоево Баевской (позднее Романовской) волости Горецкого уезда Могилёвской губернии. Мой родной дед из Сысоево - Воронин Иван Евсеевич 1900 (1904) года рождения. Имел сестёр: Евдокию (Дуню), Марфу, Наталью и др. братьев: Петра и ещё 2 других, которые оставались после войны жить в Белоруссии Возможно в Сысоево.... > > >
Ищу информацию о семье Командирова Давида Павловича 1896 г.р., рожденного в Усушке.... > > >
Ищу фото или данные с книги памяти на моего деда , захороненного в братской могиле Витебской области, Лиозненского района, деревня Черноручье- Радькин Александр Степанович 1914- 07.11.43. Рядовой 158 стрелковый полк. Интересует фото братской могилы и дата рождения.... > > >
Ищу сведения о своем деде Демидове Фроле Филипповиче. До войны проживал в .Городня Могилевской области, в 1941 году был призван на фронт, пропал без вести.... > > >
Здравствуйте, извинните пожалуйста, что пишу Вам в этом диалоге. Но пока не разобралась в этом сайте. Увидела Вашу фамилию. Я разыскиваю хоть какую-нибудь информацию о Лихановых из Оршанского уезда. Мой прадед Лиханов Малах Трофимович 1904 г.р. Его отец Трофим Семёнович приблизительно в 1909 году купили пустошь Холмы в Бельском уезде Смоленской губернии, они новопоселенцы. Знаю что они из Могилёвской губернии, возможно Оршанский уезд. Знаю только об этих двоих. МОжет родственники остались в могилёвской губернии, братья? Ищу хоть какие-то "зацепочки".... > > >
Ищем Мазневых: Мирона Т., дети которого: Марина 1899г.р., Елена 1903г.р., Петр 1907г.р., Михаил 1910г.р., Иван 1912г.р., Дмитрий 1912г.р., Надежда 1914г.р. и Василий также проживали с родителями и после революции 1917г.
Желательна также информация о их более ранних предках ... > > >
Разыскиваю Василевского Климентия. Он с семьей был сослан в Сибирь перед войной после раскулачивания.... > > >

Zdjęcia

Dudzicze, wieś

Dudzicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий

Ogorodnia Kuźminicka, wieś

Ogorodnia Kuźminicka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Ирина Голухина

Ogorodnia Homеlska, słoboda

Ogorodnia Homеlska, słoboda Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Mokre, wieś

Mokre, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Пащенко

Stary Krupiec, wieś

Stary Krupiec, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Radoml, wieś

Radoml, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Wiejna, pogost cerkiewny

Wiejna, pogost cerkiewny Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Kniaziewka, wieś

Kniaziewka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Korma, wieś

Korma, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ирина Голухина

Nazwiska dodane przez użytkowników

Gombolevskaya Czyglai, wieś (powiat orszański)
Кривцова Smołka, wieś (powiat czausowski)
Romanowski dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Ksiandzov dodał(a) Алла Анкудович Szyjka, wieś (powiat sieński)
Irina Goluhina Wasilówka, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Pеrеrost, wieś (powiat homelski)
Irina Goluhina Budzin, wieś (powiat czausowski)
Irina Goluhina Kniaziewka, wieś (powiat czausowski)
Irina Goluhina Bystryk, wieś (powiat czausowski)
Цагайко (Цагойко) dodał(a) Татьяна Петрова Homеl, miasto (powiat homelski)
Копытов Геннадий Викторович dodał(a) Александра Горбунова Białynkowicze, miasteczko (powiat klimowicki)
Ивашнёв dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)
Солодкина dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)

Przynależność administracyjna