gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Ищу информацию о своем прадеде Гончарове Гаврииле Лукъяновиче, проживающем до 1908 года с семьей в Могилевкой губернии, Гомельского уезда, Столбунской волости, дер.Перелёвки. В 1908 году переселились в Коасноярскую губернию.... > > >
Добрый день! Нужны данные о приходе и метрических книгах деревни Кисели Могилёвской губернии ... > > >
Буду благодарна за информацию о семье Дорофеевы или про историю деревни. ... > > >
Ищу сведения о бабушке Екатерине Максимовне Борковой 1920 года
родившейся в деревне Гряда Богушенского района... > > >
Мои предки проживали в Горы - хутор в Чаусском уезде Могилёвской губернии Российской империи
Прадед Емельянов Парфен хотелось бы узнать кем он был ....... > > >
Здравствуйте, мои предки по материнской линии - выходцы из деревни Погодино: прадед Савастеев Митрофан, его жена Анастасия, дед Бугаев Михаил Игнатьевич, бабушка Савастеева/Бугаева Юлия Митрофановна. Хотелось бы больше узнать о своем роде, имена предков, чем занимались, любой информации буду рада. С уважением, Марина Георгиевна ... > > >
Добрый день, хочу узнать своих предков, моя бабушка родом из деревни Гряда Богушенского района... > > >
Вам сюды:
https://drive.google.com/file/d/1QrCIqWYa9tQ4KAkfz22cfIzmqAH2lDCM/view... > > >
Ищу родных проживавших в Дымово по фамилии Сосновский и Герулис... > > >
Помогите найти сведения о людях с фамилией Пашура. Это девичья фамилия моей матери. Мама никогда ничего не рассказывала о своем отце. Возможно, что-то скрывала. На деревенском кладбище деревни Заречье надгробий с такой фамилией нет. Я предполагаю, что мой дед Пашура Василий был из других мест.
Подскажите где поискать документальные свидетельства о жителях деревни Заречье.... > > >