gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Разыскиваю родственников своего отца (Думбар Евгений Яковлевия, 18-02-1918, г.Ветка - 28-10-1981, Моск. обл., участник Великой Отечественной войны 1941-1945) и деда (Думбар Яков Иванович <Францевич>, умер около 1967 г., г. Ветка, участник Русско-Японской войны 1904-1905), сестра отца - Ремизонова (по мужу) Раиса Яковлевна, её сын Александр Ремизонов (род. примерно в начале 1960-х) - приблизительность дат - из-за утери многих документов... > > >
Для Марины Ивановской.
Что хотели узнать? Наши родственники тоже жили в Деревне Лапени до войны.... > > >
В перестроечные годы первым секретарем Красноярского крайкома КПСС был Олег Семенович Шенин . Потом был в ЦК , участвовал в ГКЧП . Его дед Никита Пименович Барсуков ( брат моего прадеда ) переселился в Сибирь из Кульшичей Пропойской волости в 1908 году . Их тогда три брата с семьями приехали в Большемуртинскую волость Енисейской губернии . Один , Иван , обратно в Белоруссию вскоре вернулся .... > > >
В середине 19 в. ( и раньше) это был фольварок, принадлежавший Милошам. Там жили в том числе мои предки по линии Шукайло.... > > >
Здравствуйте, а можно узнать о моей бабушке Шварц-Закалинской Вере Васильевне рождённой в Посохово в 1922 году 3 марта? С уважением Евгений... > > >
Добрый день. И меня интересует Ходунь, ищу информацию по линии Василия и его жены Лукерьи Марченко. Буду рада пообщаться... > > >
Ищу информацию о своем прадеде Гизунов Иван и его родне. Работал в сельсовете Носовичей Добрушского райога перед ВОВ. Был репрессирован, прошел всю войну, погиб в июне 1945 в лесах Прибалтики. ... > > >
Ищу захоронение деда во время войны погибшего 02.05.1942года Это Граков Афанасий Пантелеевич с деревни Нерядовка Краснопольского района 1898года рождения! Знаю что занесён в книгу памяти страница 348 погиб в городе Волхов Ленинградской области! Помогите определить место захоронения!? ... > > >
Кто был хозяином имения в 1900-1916гг... > > >
Добрый вечер!
Прошу Вашей помощи в поиске информации о моем дедушке Кроль Симон 1888 года рождения, воевал в 1 Мировую в 160 пехотном полку. Указал место рождения: м. Круглое, Круглянской волости.
С уважением,
Олег Кроль... > > >

Zdjęcia

Wylew, wieś

Wylew, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Limazo

Achremowo, wieś

Achremowo, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Грук

Achremowo, wieś

Achremowo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Дмитрий Грук

Zapole, wieś

Zapole, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Уладзімір Каралёў

Osieczeno, folwark

Osieczeno, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Aliaksandr

Drybin, miasteczko

Drybin, miasteczko Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Gołowicze, wieś

Gołowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Шутова Елена Ивановна

Sarmack, folwark

Sarmack, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Марина Шарай

Bastenowicze, wieś

Bastenowicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Ольга Василькова