gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

ищу деда андреяненко алесь умер 1966 году село мокрое и бабушку шеманцова лидия повесили в войну на кирпичном заводе ... > > >
Добрый день! Меня зовут Юлия, я родилась в Белоруси , на данный момент проживаю в России. Хочу восстановить родословную, а точнее польские корни. Моя бабушка Путято( Путята) Бронислава Викентьевна г. р. 28.04.1919 либо 1921 г. Проживала в деревне Дашковка Могилёвской области. По её словам, в те годы там было польское поселение, к которому и относилась наша семья. Отец Викентий, её брат Виктор, сестра Нина, двоюродная сестра Ядвига, брат отца по словам бабушки служил в костёле и играл на органе. Вся семья была католиками. В интернете никакой информации нет.
Помогите с поисками!... > > >
Добрый день! Меня зовут Юлия, я родилась в Белоруси , на данный момент проживаю в России. Хочу восстановить родословную, а точнее польские корни. Моя бабушка Путято( Путята) Бронислава Викентьевна г. р. 28.04.1919 либо 1921 г. Проживала в деревне Дашковка Могилёвской области. По её словам, в те годы там было польское поселение, к которому и относилась наша семья. Отец Викентий, её брат Виктор, сестра Нина, двоюродная сестра Ядвига, брат отца по словам бабушки служил в костёле и играл на органе. Вся семья была католиками. В интернете никакой информации нет.
Помогите с поисками!... > > >
Здравствуйте! Красноярская епархия РПЦ заинтересовалась судьбой священника Печкинской церкви Канского уезда, Тимофея Карасева, расстрелянного в годы "Большого террора". Если есть возможность, свяжитесь с сотрудниками епархии по данному адресу электронной почты ilya.b97@mail.ru
С уважением, секретариат отдела по взаимоотношению церкви со СМИ и обществом Красноярской епархии РПЦ.... > > >
Здесь нет никакой базы ))) И Клетное - это очень далеко от Подклетного. Что конкретно Вы хотите узнать? Напишите подробнее, я поищу в своих записях... > > >
Здравствуйте,не подскажите как звали мужа, и в каком приблизительно году это было. моя мама тоже Лазарева из Подак... > > >
Всех родственников по фамилии Терешков г.Чериков Могилевская область дед Терешков Александр, бабушка Надежда.У деда был сын Владимир, дочь Светлана
... > > >
Мои предки по фамилии Губаньковы родом из деревни Блюдница Гомельского уезда Могилевской Губернии... > > >
Кто нибудь про фамилии Усов, Королев слышал?... > > >
Мой прадед Милентий Волков служил здесь в этой деревне у кулака Сивулова. Может кто-то слышал эту фамилию?... > > >

Zdjęcia

Chociszcze, futor

Chociszcze, futor Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Баранов

Kulszyce, wieś

Kulszyce, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Александр Баранов

Dobrusz, wieś

Dobrusz, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Limazo

Krasiłowo, wieś

Krasiłowo, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Светлана голубович

Gastynicze, wieś

Gastynicze, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Светлана голубович

Krasiłowo, wieś

Krasiłowo, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Светлана голубович

Gastynicze, wieś

Gastynicze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Светлана голубович

Sarmack, folwark

Sarmack, folwark Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Марина Шарай

Abakumy, wieś

Abakumy, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Дмитрий Тихий