Клецкі раён

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

Добрый день! Ищу родственников из деревни Секеричи (Сахалин) с фамилией Заяц. Мой дедушка - Заяц Владимир Алексеевич (1925-2000), бабушка - Заяц (дев. фам. - Лях) Людмила Петровна (1927-2005).

Также собираю любую информацию об истории деревени. Если у вас есть, поделитесь, пожалуйста

volni-zayats@tut.by... > > >
Dyżury Instruktora Powiatowego Związku Młodej Wsi w Klecku 1937 r.
W związku z rozwojem pracy Kół Młodej Wsi i Przysposobienia Rolniczego w celu ułatwienia młodzieży samodzielnej pracy i bliższego kontaktu z zespołami w terenie referent przysposobienia rolniczego i instruktor młodzieży kolega Bolesław Sobota jeden raz w miesiącu (co drugi poniedziałek po pierwszym dniu każdego miesiąca) będzie dyżurował w mieście Klecku w lokalu Banku Ludowego.
Kolega Bogdan Sobota będzie udzielał porad w sprawach Kół Młodej Wsi , Przysposobienia Rolniczego oraz ogrodnictwa i pszczelarstwa.
Na podstawie: SIEW MŁODEJ WSI- ziemi nowogródzkiej nr 1 z ... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Pożyczkowe w Klecku 1883
Od 10 miesięcy nie bank (choć ludność tak go nazywa), lecz wkładowo – zaliczkowa kasa klecka, założona za pozwoleniem pana ministra skarbu, pomyślnie się rozwijać poczyna. Z przednoworocznego sprawozdania na ogólnem zebraniu 20 grudnia bieżącego roku, jawnem się okazało, że nie tylko posiadacze niemcy, drobni miasteczkowi handlarze, ale nawet i włościanie, zaczynają nabierać zaufania do tej , dotąd nieznanej w naszych stronach , prowincjonalnej kredytowej instytucji. Zjawiają się włościanie, pragnący sami zostać członkami stowarzyszenia, inni robią wkłady ze swych oszczędno... > > >
Śmiertelny wypadek Komendanta Policji w Klecku 1924
Kleck. W ubiegły piątek, 15-go komendant posterunku Policji Państwowej w Klecku przewodnik Władysław Grzelak jechał konno przez miasto . Na roku ulicy nagle wyszło kilka krów, koń się spłoszył, a przodownik Grzelak spadł na bruk, zabijając się na miejscu . Ciało zostało przewiezione do Nieświeża, gdzie w niedzielę wieczorem odbyła się eksportacja zwłok z kostnicy do kościoła . Tłumy publiczności uczestniczyły w smutnym obrządku.
Dzwonnik nr 10, Wilno 31.08.1924
... > > >
Его Превосходительству
Господину Минскому Губернатору
Помещика Слуцкого уезда
Эдуарда Адамовича Войниловича


Прошение
Желая основать в Слуцком уезде Клецкое Ссудо-сберегательное Товарищество имею представить на благоуважение Вашего Превосходительства устава сего Товарищества и прошение на имя Его Высокопревосходительства Министра Финансов, снабжая требуемым количеством подписей и просьбою дать надлежащий ход сему делу.


1881 года Марта 7-ого дня Э. А. Войнилович... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Pożyczkowe w Klecku 1884
Ze Słuckiego piszą do nas: w Numerze 10 „KRAJU” z roku 1884r. korespondent pisząc o naszym Towarzystwie Pożyczkowo - Wkładowym w Klecku, w kilku wyrazach scharakteryzował odbyte na ogólnym zebraniu debaty. Pobieżnie i błędnie traktowanie opozycji wymaga tutaj sprostowania. Na wspomnianym zebraniu prezes Kredytowego Towarzystwa wniósł, aby podniesiono stopę procentową opłacaną od wkładów z 5 do 6 procent motywując , iż w ten sposób zwiększy się obrotowy kapitał i da się możność podniesienia zysku biednym, wnoszącym swoje oszczędności. Oponenci w liczbie trzech sądzili, &... > > >
Towarzystwo Wkładowo – Zaliczkowe w Klecku
W Klecku, małem miasteczku Guberni Mińskiej istnieje od lat kilku Towarzystwo Wkładowo- Zaliczkowe, związane z początkowania inteligencji tamecznej. Towarzystwo w Klecku, ma obroty około 80.000 rubli srebrnych i stanowi prawdziwą pomoc dla uboższej ludności.
Źródło: Tygodnik powszechny nr 17 Warszawa , dnia 26.04.1885r.
... > > >
Пилецкий Павел Филипович ... > > >
Klecka Chrześcijańska Kasa Bezprocentowego Kredytu, z siedzibą w Klecku

Na zasadzie postanowienia Wojewody Nowogródzkiego z dnia 5 listopada 1938 roku Nr PN. VIII. 1, wciągnięto w dniu 28 grudnia 1938 r. do rejestru stowarzyszeń i związków Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego pod Nr P. B. 605/R stowarzyszenie pod nazwą: Klecka Chrześcijańska Kasa Bezprocentowego Kredytu, z siedzibą w Klecku.
Teren działalności; m. Kleck, oraz gminy: hrycewicka, klecka, siniawska i zaostrowiecka, pow. nieświeskiego.
Cel stowarzyszenia: popieranie inicjatywy gospodarczej ubogiej ludności polskiej i niesienie jej pomocy materialnej.
Środki działania w formie: udzielania bezprocentowych ... > > >
ŻYCIE NOWOGRÓDZKIE nr 175 Nowogródek dnia 31.07.1930r
Nieśwież i Kleck dają przykład godny naśladowania
Wybory do rad miejskich w Nieświeżu i Klecku
Nieśwież (korespondencja własna). W Nieświeżu i Klecku wyborów do rad miejskich nie było zupełnie.
Ludność miejska w zrozumieniu szkodliwości i demagogii partyjnej przyszła do przekonania, że wybory przez głosowanie nie dadzą porządnych rezultatów, po przeprowadzeniu pertraktacji z poszczególnymi ugrupowaniami uformowała się w Nieświeżu , tak i w Klecku jedna lista wyborcza , którą w przepisanym terminie złożono do władz nadzorczych.
W zwią... > > >