województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Chciałbym się więcej dowiedzieć o pradziadkach ze strony mamy-nazwisko Grzybek.... > > >
Poszukuję przodków żyjących i zmarłych z rodziny: Norel, Półjanowicz, Podwysocki.... > > >
Не вероятно, а совершенно точно. Семья Гриц была очень большая. Только у моего прадеда Андрея Антоновича Гриц было 6 детей. А ведь ещё были у него дяди, тети, братья и сестры, о которых я почти ничего не знаю.... > > >
Мне хотелось бы узнать проживали ли мои родственники по отцовской линии в Шауличах. По детсим воспоминаниям мой отец иногда произносил название этой деревни.Он сам родился в деревне Мосеевичи. К сожалению моего отца уже давно нет в живых, чтобы узнать судьбу моих родственников. По словам моей матери в этой деревне проживал дядя моего отца, по фамилии Свидерский ( может поможет что-то узнать , мой дед Свидерский Станислав Францевич, понятно что у этого дяди тоже отчество Францевич, имя к сожалению не знаем. Буду благодарна хоть каким-то известиям.... > > >
Разыскиваю предков Антусевич Иосифа Матвыеевича и его жены Антусевич Ольги Ивановны 1894 г. рождения проживавшие до войны в д. Вехотница Волковысского района... > > >
Информация интересная, но со своими Бесько пока не могу найти связь.... > > >
Бесько Бронислава Константиновна (1870)
Дата рождения: 1870 г.
Место рождения: Лодзинское воеводство, Ласк., Русец
Пол: женщина
Национальность: поляк
Образование: Низшее
Место проживания: Пинская обл., Телеханский, Глинная
Приговор: Приб.на спецпоселение в Архангельскую обл. 25.02.40, Холмогорский р-н, Косково. Осв. со спецпоселения по амнистии 04.09.41
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
Примечание: по др.данным Беско Брокислава /Константинович, род. 1878, м.р. Лодзинская Ковчиговский Ковчигов, Поляки Приб.на спецпоселение в Архангельскую обл. - Вайкево... > > >
Разыскиваю предков и родственников Бесько Александра Ивановича 1909 г.р. и его жены Кунцевич (Бесько) Мария Михайловны, проживали в деревне Шовки, гмина Рось Волковыского повета... > > >
Добрый день! Хотела бы узнать( если это возможно ) национальность моего деда Демидюк Сергея Андреевича ( 19.09.1929 г.) Родился он в д.Сады, гмина Наройки.... > > >
Здравствуйте! Мой дед Колоцей Иван Терентьевич 1911г. родж. погиб в годы Отечественной войны 30.07.1944г. Он уроженец Мозырского района Гомельской области, д.Большой Боков, Беларусь. Известно , что захоронен у здания школы станции Нурец Бельского района Белостокской области. Помогите, пожалуйста, узнать, действительно ли это так и точное место захоронения Спасибо за внимание. С уважением, внук Сергей Чикрыгин.... > > >