My Family Names

Seeking for the Surname

Arciszewski
Leszczysnki
Snieżko Błocki

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Stala (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Krzysztof Stala
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: no information