Otoki in old photos

photos by

Photo date taken: 1932