Koszele - wieś w powiecie bielskim wojewłdztwa białostockiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Koszele na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsKoszele na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w II Rzeczypospolitej,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Koszele na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Моя бабушка родом из этих мест.--- Орля, имение Малинники.Там жила её мать Станислава Мальчевская. Знаю,что это был ключ имений.
Очень хотелось бы узнать больше об этой семье. Готова ответить на любые вопросы.
Кое-что знаю от моего отца. С уважением Диана Хмелевская ( 1953 года рожд.)odpowiedź
(POL) W XV w. ważnym punktem tranzytowym na trakcie z Brześcia do Grodna i Wilna stał się Bielsk. Ożywił się również ruch na trakcie prowadzącym z Bielska do Kamieńca Litewskiego, i dalej do Kobrynia, Pińska i Turowa.
Przy tych traktach, nieopodal bielskiego zamku, byli osadzeni bojarzy, którzy mieli wobec grodu rozliczne obowiązki.
Przy trakcie kamienieckim, w pobliżu rzeki Orlej (Orlanka), osadzono bojarów, którzy swą miejscowość nazwali Koszelami. O bojarskich początkach wsi świadczy nazwa południowej jej części, brzmiąca właśnie Bojary.
Powinnością bojarów koszelowskich było roznoszenie poczty oraz nadzór nad traktem kamienieckim. Mogli się oni ponadto zajmować wydobywaniem i przetapianiem rudy darniowej.
Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości wchodzącej w skład obecnej parafii Orlańskiej pochodzi z 1495 r. i dotyczy bojarskich Koszel. Przywilej na prawo magdeburskie wydany dla Bielska przez wielkiego księcia Aleksandra, określając granice gruntów miejskich wspomina, że rozciągają się one z jednej strony do wsi Koszele.

(РУС) В XV веке важным транзитным пунктом на дороге из Бреста до Гродно и Вильно стал Бельск. Оживилось также движение на дороге, идущей из Бельска до Каменец-Литовского, и дальше до Кобрина, Пинска и Турова.
При этих дорогах, недалеко от Бельского Замка, были поселены бояре, которые имели по отношению к городу различные обязанности.
При дороге Каменецкой, вблизи реки Орли (Орлянки), поселены бояре, которые свою местность назвали Кошелями. О боярских началах деревни свидетельствует название южной её части, гласящее собственно Бояры.
Повинностью бояр кошелёвских было разнесение почты, а также надзор над дорогой Каменецкой. Могли они, кроме того, заниматься добычей и переплавкой дерновой руды.
Первое письменное упоминание о местности, входящей в состав нынешней парафии Орлянской, происходит из 1495 г. и касается боярских Кошель. Привилей на вправо магдебургское выданный для Бельска Великим князем Александром, определяя границы городских земель вспоминает, что простираются они с одной стороны до деревни Кошели.

http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/sosna/orla/orla_spis.htmodpowiedź